بازدید گروه سیاسی،اقتصادی چین از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/11/03       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان