بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد قشم 2

تاریخ :‌ 94/10/15       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان