بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/10/14       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان