گزارش خبری/معاون اول رئیس جمهور در کیش

تاریخ :‌ 94/10/07       عکاس : .نظرات بینندگان