برگزاری نشست نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس جمهور در کیش

تاریخ :‌ 94/10/02       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان