ورود معاون اول رییس جمهور به جزیره کیش

تاریخ :‌ 94/10/01       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان