بازدید معاون اول رییس جمهور از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 94/09/18       عکاس : حسین قاسم پورنظرات بینندگان