نشست معاون دبیرخانه شورا با وزیر امور مالی لبنان

تاریخ :‌ 94/09/16       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان