بازدید معاون اول رییس جمهور از مرز شلمچه

تاریخ :‌ 94/09/12       عکاس : حیدر جعفری ـ محمود فیروزینظرات بینندگان