نشست مدیران اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با گروه سرمایه گذاری لبنانی

تاریخ :‌ 94/09/08       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان