معرفی توانمندیهای صادراتی، صنعتی و تجاری منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه باکو آذربایجان

تاریخ :‌ 94/09/01       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان