روز چهارم نمایشگاه مطبوعات

تاریخ :‌ 94/08/19       عکاس : میثم غلامینظرات بینندگان