صید میگو در قشم

تاریخ :‌ 94/08/10       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان