بازدید اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده از منطقه ویژه ارگ جدید

تاریخ :‌ 94/07/27       عکاس : حمید زارعینظرات بینندگان