نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی آلمان2

تاریخ :‌ 94/07/15       عکاس : نرگس امامينظرات بینندگان