انعقاد تفاهم نامه کریدور چین - آکتاو- انزلی در سفر مدیر عامل منطقه آزاد انزلی به قزاقستان

تاریخ :‌ 94/07/13       عکاس : رامین مقدمنظرات بینندگان