بازدید معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورا از جزیره کیش

تاریخ :‌ 94/07/07       عکاس : حسين تهورينظرات بینندگان