نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی فرانسه

تاریخ :‌ 94/07/01       عکاس : روابط عمومینظرات بینندگان