بازدید استاندار سیستان وبلوچستان ازقطب های صنعتی منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/05/10       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان