بازديد رييس منطقه آزاد جبل علي از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/04/20       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان