بازدید معاون رییس جمهور از ظرفیت های گردشگری جزایر هرمز

تاریخ :‌ 94/04/13       عکاس : اصغر بشارتينظرات بینندگان