تجهیز مدارس آبادان و خرمشهر به سیستم سرمایشی

تاریخ :‌ 94/04/06       عکاس : حيدر جعفرينظرات بینندگان