بازدید سفیر کشور ژاپن از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/03/10       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان