امضاء قرارداد مجتمع فولاد مكران چابهار

تاریخ :‌ 94/03/06       عکاس : ابراهيم مختارينظرات بینندگان