بازدید وزیر راه کشور هندوستان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/02/20       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان