مسابقه شتر سواري ويژه روز ملي خليج فارس در قشم

تاریخ :‌ 94/02/13       عکاس : اصغر بشارتينظرات بینندگان