بازديد رئيس جمهور و مهندس تركان از قشم

تاریخ :‌ 94/01/09       عکاس : اصغر بشارتينظرات بینندگان