بازديد مهندس تركان از نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی‎ چابهار

تاریخ :‌ 94/01/08       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان