حضور معاون اول رییس جمهور در منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 93/11/06       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان