بازديد معاون فرهنگی دبیرخانه شورا از مدارس و صنایع دستی چابهار

تاریخ :‌ 93/10/22       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان