نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران اجرایی منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 93/10/10       عکاس : حیدر جعفرینظرات بینندگان