بازدید مهندس ترکان از فرودگاه در حال ساخت ماکو

تاریخ :‌ 93/10/06       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان