بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه های در دست اجرای کیش

تاریخ :‌ 99/10/16       عکاس : مناطق آزاد

بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه های در دست اجرای کیش


بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه های در دست اجرای کیش

نظرات بینندگان