بازدید معاون فرهنگی دبیرخانه شورا از «پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» و امضاء تفاهم نامه همکاری

تاریخ :‌ 99/09/03       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید معاون فرهنگی دبیرخانه شورا از «پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» و امضاء تفاهم نامه همکاری


بازدید معاون فرهنگی دبیرخانه شورا از «پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی» و امضاء تفاهم ن

نظرات بینندگان