بازدید مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور از مرکز نوآوری و ارتباط با ذینفعان صبا ( صندوق بازنشستگی کشوری )

تاریخ :‌ 99/07/16       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور از مرکز نوآوری و ارتباط با ذینفعان صبا ( صندوق بازنشستگی کشوری )


بازدید مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور از مرکز نوآوری و ارتباط با ذینفعان صبا ( صندوق بازنشستگی کشوری )

نظرات بینندگان