تفاهم نامه همکاری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی کشور)

تاریخ :‌ 99/07/14       عکاس : ابراهیم مختاری

تفاهم نامه همکاری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی کشور)


تفاهم نامه همکاری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور

نظرات بینندگان