بازدید مرتضی بانک از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی

تاریخ :‌ 99/04/14       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی


بازدید مرتضی بانک از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی

نظرات بینندگان