امضاء تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت راه و شهر سازی

تاریخ :‌ 99/04/09       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت راه و شهر سازی


امضاء تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با وزارت راه و شهر

نظرات بینندگان