نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 99/03/01       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد


نشست مدیران روابط عمومی مناطق آزاد با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

نظرات بینندگان