همایش « مناطق آزاد ،محورتوسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه »

تاریخ :‌ 98/11/19       عکاس : ابراهیم مختاری

همایش « مناطق آزاد ،محورتوسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه »


همایش « مناطق آزاد ،محورتوسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه »

نظرات بینندگان