بازدید مرتضی بانک از پردیس فناوری

تاریخ :‌ 98/11/17       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از پردیس فناوری


پردیس فناوری

نظرات بینندگان