بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

تاریخ :‌ 98/09/23       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان


بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

نظرات بینندگان