بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور از پارک فناوری پردیس

تاریخ :‌ 98/09/18       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور از پارک فناوری پردیس


پارک فناوری پردیس

نظرات بینندگان