گرامی داشت "روز کیش" با حضور مرتضی بانک مشاور ریس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 98/08/23       عکاس : ابراهیم مختاری

گرامی داشت "روز کیش" با حضور مرتضی بانک مشاور ریس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد


گرامی داشت روز کیش با حضور مرتضی بانک مشاور ریس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

نظرات بینندگان