نشست هم اندیشی چالش ها و راه کارهای حوزه ثبت شرکت در مناطق

تاریخ :‌ 98/07/16       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی چالش ها و راه کارهای حوزه ثبت شرکت در مناطق


نشست هم اندیشی چالش ها و راه کارهای حوزه ثبت شرکت در مناطق

نظرات بینندگان