سومین نشست معاونین امور فنی و زیربنایی و دهمین نشست شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد

تاریخ :‌ 98/04/31       عکاس : ابراهیم مختاری

سومین نشست معاونین امور فنی و زیربنایی و دهمین نشست شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد


محیط زیست

نظرات بینندگان