بازدید معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

تاریخ :‌ 98/03/20       عکاس : مرتضی قربانی

بازدید معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

نظرات بینندگان