حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از چند طرح و پروژه زیربنایی و اقتصادی در منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 98/03/01       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از چند طرح و پروژه زیربنایی و اقتصادی در منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان