بازدید مرتضی بانک از مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر

تاریخ :‌ 97/12/20       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه امیر کبیر


مرتضی بانک

نظرات بینندگان