نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/12/20       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد


روابط

نظرات بینندگان